Nauczyciel Roku 2014 Barbara Halska oraz Marcin Paks zapraszają na konferencję "Eduzmieniacze - kreują kariery"

O co właściwie chodzi?

Konferencja “Eduzmieniacze - kreują kariery” jest próbą wyznaczenia kamieni milowych cyfryzacji edukacji, w oparciu o sojusz organów prowadzących z dyrektorami i lokalnymi przedsiębiorcami. Wyjściem dla naszej debaty będą najnowsze trendy w edukacji z wykorzystaniem technologii ICT poparte praktycznymi przykładami jej zastosowań.

Zmiany społeczne oraz dynamika rynku pracy nakłada aktualnie na szkolnictwo szczególną odpowiedzialność, nie tyle za przekazanie wiedzy ogólnej czy jednego aktualnie pożądanego zawodu, co za pewną elastyczność i umiejętność szybkiego przekwalifikowania się. Nie wiemy np. czy umiejętność programowania niebawem nie stanie się kolejnym, po angielskim czy niemieckim, językiem wymaganym przez pracodawców.

Obowiązek znajomości świata ICT i potrzeba selekcjonowania informacji, daleko bardziej wybiegają w przyszłość, aniżeli obowiązujący w szeregu projektów i podstawie programowej informatyki pakiet biurowy czy obsługa arkuszy kalkulacyjnych. Dlatego najważniejszym obecnie wyzwaniem edukacji jest potrzeba przenikania się świata komputerów i urządzeń mobilnych na każdym przedmiocie nieinformatycznym oraz zmobilizowanie lokalnych struktur biznesowych dla wspierania i profilowania szkolnictwa. Wynika to z szybkości zmian, za którymi może nadążyć tylko działanie wsparte przez wspólny, szeroko rozumiany interes społeczny - tego nie zastąpi żaden odgórny projekt czy ustawa.

Zobacz lokalizację konferencji - www.spnt.sosnowiec.pl Pokaż mapę

Program konferencji 27 marca

09:30 - 10:00Rejestracja uczestników / kawa

Prelegenci na wykładach:

Marlena Plebańska

Wykład inauguracyjny

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking.. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej, Stanford University.. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Od 16 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, AFiB Vistula, Almamer Szkoły Wyższej.

Temat : Współczesna młodzież =? Współczesna edukacja
Współczesny rynek pracy to turbulentne zmieniające się otoczenie. Na współczesnym rynku pracy jedyną pewnością jest zmiana, którą traktować należy jako stałe wyzwanie. Badania pokazują, iż ponad 40% uczniów będzie pracowało w zawodach które nie istnieją. Jak zatem przygotować młodzież do skutecznego konkurowania na rynku pracy…
Niniejsze wystąpienie stanowić będzie próbę podjęcia rozważań na temat nowych potrzeb, możliwości oraz realiów funkcjonowania młodzieży we współczesnym świecie, we współczesnej szkole. Refleksja nad potrzebą indywidualizacji kształcenia oraz sprawnego stosowania e-edukacji jako zestawu metod i narzędzi kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne do sprawnego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy.

Lech Mankiewicz

Marzenie o mądrej szkole

Polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Znany ze swojego bezkompromisowego i interdyscyplinarnego podejścia do popularyzacji astronomii i innych dziedzin nauki. Od 2001 związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, a od 2007 jest dyrektorem tej placówki. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN.[1] Polski koordynator programu EU-HOU (Hands-On Universe, Europe), aktywny w Khan Academy.
Uczniowie biorący udział w programie badawczym International Asteroid Search Campaigns (IASC - Charleston H21) zaproponowali by planetoidzie pasa głównego (279377) 2010 CH1 nadać nazwę Lechmankiewicz.

Temat : Marzenie o mądrej szkole
Presja wywierana przez rozwój nowych technologii i związana z tym szybko zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczna i społeczna stawiają przed edukacją nowe wymagania w zakresie adaptacji do zmian, nie mówiąc już o ich inspirowaniu. Zupełnie nowa sytuacja polega między innymi na całkowicie wolnym dostępie do wiedzy, za pośrednictwem internetu oraz na procesie odwrotnym – możliwościami, jakie dzięki internetowi zyskują niewielkie grupy zapaleńców by swoimi działaniami sprowokować prawdziwą zmianę. W swoim wystąpieniu opiszę kilka znanych mi z własnego doświadczenia przykładów jak wyzwanie, o którym mowa, zostało podjęte z dobrym skutkiem.

Andrzej Kwaśniewski

Możliwości pozyskania środków finansowych dla szkół w nowej perspektywie finansowej

Kierownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach - Koordynator sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Śląskim. Tytuł magistra politologii w specjalizacji europejskiej, uzyskany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz Prawa zamówień publicznych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 10 lat nieprzerwanie zajmuje się wdrażaniem funduszy europejskich w Województwie Śląskim – na początki w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potem w Urzędzie Miasta Tychy, obecnie od niespełna 5 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Zapraszamy do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 27 marca 2014 r., w godzinach 9.00 – 14:30 na konferencji. Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl

Jerzy Maduzia

Realizacja innowacyjnych metod w pracy z młodzieżą z zastosowaniem projektów badawczych

Od 2007 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, promotor prac nagrodzonych w Światowych Konkursach Innowacyjności w Belgii, Francji, Rosji, na Tajwanie. W 2013 r. został nagrodzony orderem wynalazczości „ Edison Inventor Order of Merit” w II światowym konkursie Korea Invention News w Seulu. W roku 2012 został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką 40-lecia Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach. Jego pasją jest dydaktyka chemii i język angielski. W latach 2014/2015 prelegent na XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Warszawie oraz I Międzynarodowej Konferencji pt. "Reindustrializacja Europejskich Miast" w Jastrzębiu-Zdroju. Szkoła, którą prowadzi może poszczycić się licznymi sukcesami międzynarodowymi ( Brazylia, Chiny, Korea Południowa, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Francja, Tajwan, Szwajcaria), realizacją kilku projektów unijnych, licznymi tytułami laureatów i finalistów olimpiad. Bardzo ceni sobie współpracę z uczniami, jest z nich dumny i cieszą go każde ich sukcesy, nawet te najmniejsze.
Dzisiejsza szkoła to miejsce ciągłych zmian, za którymi nauczyciele muszą nadążać. Nowoczesne i interdyscyplinarne metody nauczania mogą by podstawą sukcesu ucznia i szkoły. Zaangażowanie nauczycieli w stosowanie na swoich zajęciach dobrych praktyk innych może pomóc danej szkole w odnalezieniu drogi do sukcesu w pracy z uczniem.

Temat: Realizacja innowacyjnych metod w pracy z młodzieżą z zastosowaniem projektów badawczych Niniejsze wystąpienie będzie miało na celu przedstawienie dobrych praktyk stosowanych przez Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Omówiona zostanie droga, jaką pokonała szkoła, aby pokazać jak w zespole można osiągnąć wiele sukcesów międzynarodowych i uznanie wielu wyższych uczelni i przedsiębiorstw z całego świata. Przedstawiony zostanie także wpływ tych sukcesów na rozwój uczniów w szkole i ich zaangażowanie w pomoc innym.

Bogdan Ludwiczak

Laboratorium Szkoły Przyszłości - przestrzeń eksperymentalna dla nauki i edukacji

Tomek Kuczyński

Laboratorium Szkoły Przyszłości - przestrzeń eksperymentalna dla nauki i edukacji

Kamila Sidor

O nauce skakania na fale

Jest przedsiębiorcą społecznym, współtwórczynią i CEO międzynarodowej społeczności kobiet w IT - Geek Girls Carrots (http://geekgirlscarrots.pl/). Kamila jest inwestorem w startupie technologicznym Motivapps. W 2011 pracując w UBIK Business Consulting współorganizowała pierwszy Startup Weekend w Polsce. W 2014 roku została wybrana do grona 25 młodych liderów przez magazyn “Teraz Polska” oraz znalazła się na liście liderów Europy Środkowo-Wschodniej New Europe 100. Została również finalistką konkursu Biznes Woman Roku Sukces Pisany Szminką Lubi nurkowanie, bieganie i dobre książki

Rafał Kunaszyk

Projekty partnerskie w edukacji

Współwłaściciel Grupy Eurokreator, ekspert ds zarządzania innowacyjnymi partnerstwami, ekspert ds. metodologii wykorzystania nowych technologii w edukacji, od kilku lat zajmuje się współpracą szkół ze środowiskami naukowymi i biznesowymi, Współpracuje m.in. z Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Europejską Akademia Gier, Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym. Jest jednym z założycieli Fundacji Kraków Miastem Start-upów, zasiada w Radzie Fundatorów Fundacji Klastra Live-Science i Radzie Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Uczestnik licznych konferencji naukowych i rozwojowych szczególnie uwzględniających aspekty zarządzania projektowego i partnerskiej współpracy międzysektorowej. Jako ekspert opracowuje raporty ewaluacyjne, przeprowadza i nadzoruje badania ankietowe, dokonuje ekspertyz. W 2010 roku został zaproszony przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie do prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania projektowego. W latach 2012-2015 doradzał licznym firmom spin off-spin out w ramach projektów Wiedza Kluczem do Sukcesu i Transfer Wiedzy i Innowacji.

Zbigniew Pałasz

Projekt Erasmus praktyki zagraniczne

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2005 roku organizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów w ramach europejskich projektów edukacyjnych takich jak Leonardo da Vinci, a obecnie ERASMUS+ w Niemczech i Irlandii. Przygotowuje także projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego zawodowego.Interesuje się elektroniką, informatyką a ostatnio także tematyką samochodową.

Temat: Projekt Erasmus - praktyki zagraniczne Młody człowiek staje dzisiaj przed dużym wyzwaniem, jakim jest rynek pracy. Kończąc kolejny etap edukacji powinien być przygotowany do podjęcia tego zadania. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że poszerzyły się również możliwości poszukiwania pracy nie tylko na terenie naszego kraju, ale również w krajach członkowskich. Pozostaje jednak pytanie: czy młody Polak jest przygotowany do podjęcia pracy za granicą, czy jest atrakcyjny dla pracodawców z krajów Unii Europejskiej, a także, w jaki sposób stworzyć mu odpowiednie warunki do poszerzenia swoich umiejętności i kompetencji. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uczestnictwo uczniów w stażach zagranicznych, które umożliwiają europejskie projekty edukacyjne takie, jak ERASMUS+. Staż pozwala przyjrzeć się m.in. sposobowi kształcenia w zagranicznych placówkach edukacyjnych oraz organizacji pracy w firmach UE, a wszystkie umiejętności i kompetencje zostają potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Te wszystkie działania niewątpliwie podnoszą wartość młodego człowieka jak przyszłego pracownika.

Barbara Halska

Rola praktyk i staży uczniowskich na „styku” biznesu i edukacji

Z wykształcenia informatyk. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk w ZS6. Współautorka podręcznika kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Członkini grupy Superblefrzy. Została Nauczycielem Roku 2014 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego. Organizatorka konferencji Eduzmianiacze.

Temat: Rola praktyk i staży uczniowskich na styku biznesu i edukacji Nie chodzi mi tutaj o praktyki miesięczne, które w technikum są obowiązkowe, ale właśnie o umożliwienie odbywania przez uczniów dodatkowych staży- podczas wakacji albo w formie zdalnej pracy- w ten sposób, aby młodzież po zakończeniu edukacji potrafiła przede wszystkim rozmawiać z przyszłymi klientami, ale również mogła przygotować swoje portfolio. Poznanie wielu miejsc pracy pozwoli przygotować uczniów do aktualnego rynku pracy, który wymaga elastyczności jak również osób o rzadkich kwalifikacjach, które właśnie można nabyć podczas takich praktyk czy staży. Przedstawienie dobrej praktyki na przykładzie współpracy fundacji Media 3.0 z Zespołem Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdrój. W efekcie współpracy realizowanych jest kilka większych projektów Ogólnopolskich.

Łukasz Żyła

Rola praktyk i staży uczniowskich na „styku” biznesu i edukacji

Prezes i współzałożyciel Fundacji Media 3.0. Dziennikarz i projektant narzędzi internetowych przetwarzających dane publiczne. W swej pracy wykorzystuje nowe media (twórca m.in. fotokastów i reportaży multimedianych i interaktywnych), programuje w Processingu. Współpracował z „Gazetą Wyborczą”. Były redaktor naczelny kilku regionalnych tytułów na Śląsku. Jako projektant w Fundacji Media 3.0, odpowiedzialny m.in. za aplikację Parlament. Tłumacz (m.in. „Psychomagia” Alejandro Jodorowsky). Studiował nauki polityczne na UJ, ukończył kurs psychoanalizy w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychonanalitycznej. Prowadzi szkolenia i prelekcje dla szkół, dziennikarzy i organizacji pozarządowych z tematyki wykorzystywania nowych mediów

Temat: Rola praktyk i staży uczniowskich na styku biznesu i edukacji Nie chodzi mi tutaj o praktyki miesięczne, które w technikum są obowiązkowe, ale właśnie o umożliwienie odbywania przez uczniów dodatkowych staży- podczas wakacji albo w formie zdalnej pracy- w ten sposób, aby młodzież po zakończeniu edukacji potrafiła przede wszystkim rozmawiać z przyszłymi klientami, ale również mogła przygotować swoje portfolio. Poznanie wielu miejsc pracy pozwoli przygotować uczniów do aktualnego rynku pracy, który wymaga elastyczności jak również osób o rzadkich kwalifikacjach, które właśnie można nabyć podczas takich praktyk czy staży. Przedstawienie dobrej praktyki na przykładzie współpracy fundacji Media 3.0 z Zespołem Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdrój. W efekcie współpracy realizowanych jest kilka większych projektów Ogólnopolskich.

Dominik Nowak

Roboty - nauka naprawdę jest ciekawa

Jest współzałożycielem firmy Husarion rozwijającej ekosystem do łatwego tworzenia połączonych z Internetem robotów: RoboCORE. Niedawno zakończyła się kampania na portalu crowdfundingowym Kickstarter, gdzie światowa społeczność dowiedziała się o RoboCORE i ciepło przyjęła nową inicjatywę.
Roboty poruszają wyobraźnię ludzi od dziesięcioleci. Dawniej musieliśmy się ograniczyć do czytania komiksów i książek fantastyczno-naukowych, dzisiaj - możemy je sami zbudować, bez specialistycznej wiedzy i szybciej niż myślicie. W czasie budowy i programowania robota człowiek porusza praktyczne zagadnienia z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki nawet nie zdając sobie z tego sprawy. On po prostu robi coś co sprawia mu przyjemność a praktyczna wiedza sama "wpada do głowy". System do tworzenia robotów RoboCORE pozwala na łatwe tworzenie niemal dowolnych konstrukcji, w tym takich sterowanych z dowolnego miejsca na świecie przez Internet. Dzięki zintegrowanemu modułowi Intel Edison oraz rozbudowanym układom peryferyjnym RoboCORE może być traktowany jako dedykowany do robotyki komputer, który daje potężne możliwości w tworzeniu nawet zaawansowanych konstrukcji. Teraz jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd i nawet dziecko sobie poradzi.

Marcin Paks

Specjalista ICT w edukacji szkolnej

Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 8, ZSO nr 5 w Sosnowcu, członek grupy Superbelfrzy RP. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach, edukator z zakresu praktycznego wykorzystania ICT przez nauczycieli. Ekspert CEO w programie Szkoła z Klasą 2.0, felietonista, autor licznych publikacji o tematyce edukacyjnej z wykorzystaniem technologii. Twórca aktywnej metody symulacji w internecie - Drama OnLine. Pasjonat nowoczesnych rozwiązań w edukacji, a zwłaszcza wykorzystania urządzeń mobilnych. A aktualnie zaszczepiony wykorzystaniem Rozszerzonej Rzeczywistości w edukacji.

Bożena Rejszel

Praca z uczniem zdolnym

Warsztaty w dniu 28 marca

9:30 - 10:00Rejestracja uczestników szkoleń/kawa

Prelegenci na warsztatach:

Monika Walkowiak

Zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem tabletów

Jarosław Żok

Warsztaty Arduino

Zawodowo związany z branżą IT od 1999 roku, od tego czasu pracujący na stanowisku programisty przy systemach finansowych oraz sprzedaży internetowej a obecnie jako programista systemów wbudowanych. Z IT w Edukacji związany od czterech lat głównie za sprawą projektu SWOI prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jeden z autorów Programu nauczania-uczenia się oraz trener z zakresu stosowania mechatroniki w edukacji. Użytkownik Wolnego i Otwartego oprogramowania. Prywatnie i zamiłowania także elektronik oraz miłośnik górskich wędrówek.

Rafał Brzychcy

Warsztaty Arduino

Od 2000 roku związany z sektorem z ICT; założyciel i w latach 2007÷2012 prezes a od 2012 roku vice prezes zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania; w latach 2010÷2014 członek Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe a w latach 2012÷2013 członek Grupy Roboczej ds. Upowszechniania i Mainstreamingu tej Sieci; pomysłodawca i koordynator wielu projektów w zakresie społecznego wymiaru informatyki w sektorach tj. administracja, edukacja, nauka, biznes; od 2012 roku członek Grupy Nauczycieli SuperBelfrzy, zmieniającej i prawnie reformującej system polskiej edukacji celem szerszego włączania do nurtu polityki polskiej oświaty nowoczesnych rozwiązań ICT; autor i współautor teoretycznych i praktycznych publikacji nt. roli i miejsca ICT we współczesnym świecie; zwolennik technologicznej wolności i otwartości rozwiązań ICT.

Sławek Kubat

ABC druku 3D czyli pomoce dydaktyczne z drukarki 3D

Projektowanie zabawek stało się moją pasją niechcący. Pierwsze EKO klocki powstały z myślą o dorosłych odbiorcach eko architektonicznych projektów. Ale to jednak dzieci są obecnie moimi klientami, bo jest większe zapotrzebowanie na eko zabawkę niż na eko domy. Różne techniki, technologie, znajomość maszyn jest mi nieodzowna przy tej pracy, która w zasadzie jest zabawą. Brak edukacyjnego wykształcenia szybko nadrobiłem w czasie setek godzin zajęć z przedszkolakami i uczniami.
PROJEKTY
W 2010 roku moje eko KLOCKI zdobyły I nagrodę w konkursie na Zabawkę Przyjazną dziecku. Zainspirowany tym wyróżnieniem zamiast eko domów, zacząłem projektować eko zabawki oraz prowadzić zajęcia edukacyjne. W 2011 roku w projekcie “ EKO lekcje z Akademią Zielonego Architekta” wzięło udział 4 500 uczniów klas 1- 6. Łącznie do 2014 roku na EKO lekcji było ok. 9 tyś. uczniów.
PRZYSZŁOŚĆ
Obecnie proponuję nauczycielom projekt ”ABC druku 3D czyli pomoce dydaktyczne z drukarki 3D”. Sam wydruk 3D to nic skomplikowanego ale o wiele ciekawsze jest to co do niego prowadzi czyli projektowanie. Wiem, że taki zajęcia są dobrze obierane przez dzieci i młodzież, co widzę przez ich zaangażowanie, zainteresowanie danym tematem i po prostu uśmiech na ich twarzach na moich zajęciach. Mam nadzieję, że również nauczyciele będą czerpać wiedzę z moich doświadczeń.

dr Jacek Francikowski

Warsztaty science

Biolog, popularyzator nauki, edukator, właściciel firmy Si-Tech. Polem jego zainteresowań są fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki a także szeroko rozumiana edukacja. Współpracuje z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym oraz Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
OPIS:
1. Wymiana gazowa. Przyjrzymy się gazom kluczowym dla funkcjonowania ludzkiego ciała. Sprawdzimy ile tlenu pobieramy z wdychanego powietrza. Czy wydajność naszych płuc zmienia się w sytuacjach stresowych? Czy dyfuzja gazów przez błony zależy od czasu? 2. pH roztworu i bufory chemiczne. Od czego zależy pH roztworu - ustalanie odczynu z użyciem elektrody pH. Testowanie kwasów i zasad. Bufory i ich znaczenie - sprawdzanie pojemności buforu wodorowęglanowego. 3.Fizjologia mięśni. Sprawdzimy jak pracują mięśnie. Przyjrzymy się zjawiskom elektrycznym, które generują generują komórki mięśniowe w czasie pracy. Czy istnieje różnica miedzy skurczem mięśnia sercowego i szkieletowego.

Barbara Halska

Warsztaty science

Z wykształcenia informatyk. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk w ZS6. Współautorka podręcznika kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Członkini grupy Superblefrzy. Została Nauczycielem Roku 2014 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego. Organizatorka konferencji Eduzmianiacze.
OPIS:
1. Wymiana gazowa. Przyjrzymy się gazom kluczowym dla funkcjonowania ludzkiego ciała. Sprawdzimy ile tlenu pobieramy z wdychanego powietrza. Czy wydajność naszych płuc zmienia się w sytuacjach stresowych? Czy dyfuzja gazów przez błony zależy od czasu? 2. pH roztworu i bufory chemiczne. Od czego zależy pH roztworu - ustalanie odczynu z użyciem elektrody pH. Testowanie kwasów i zasad. Bufory i ich znaczenie - sprawdzanie pojemności buforu wodorowęglanowego. 3.Fizjologia mięśni. Sprawdzimy jak pracują mięśnie. Przyjrzymy się zjawiskom elektrycznym, które generują generują komórki mięśniowe w czasie pracy. Czy istnieje różnica miedzy skurczem mięśnia sercowego i szkieletowego.

Kamil Walkowicz

Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna
szkoła w sieci

OPIS: Jak zapewnić szkole odpowiednio chronioną sieć? Na seminarium wskażemy, na jakie aspekty prawne i funkcjonalne należy zwrócić uwagę, wybierając dla placówki sprzęt teleinformatyczny. Wskażemy Uczestnikom słabe punkty istniejących szkolnych sieci komputerowych i miejsca wrażliwe na ataki hakerów. Zaprezentujemy rozwiązania spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Podpowiemy, jak wybrać sprzęt bezpieczny, funkcjonalny, łatwy w obsłudze i zarządzaniu oraz przyjazny dla szkolnego budżetu.

Krzysztof Macheta

Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna
szkoła w sieci

OPIS: Jak zapewnić szkole odpowiednio chronioną sieć? Na seminarium wskażemy, na jakie aspekty prawne i funkcjonalne należy zwrócić uwagę, wybierając dla placówki sprzęt teleinformatyczny. Wskażemy Uczestnikom słabe punkty istniejących szkolnych sieci komputerowych i miejsca wrażliwe na ataki hakerów. Zaprezentujemy rozwiązania spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Podpowiemy, jak wybrać sprzęt bezpieczny, funkcjonalny, łatwy w obsłudze i zarządzaniu oraz przyjazny dla szkolnego budżetu.

Marcin Paks

Rozszerzona rzeczywistość

Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 8, ZSO nr 5 w Sosnowcu, członek grupy Superbelfrzy RP. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach, edukator z zakresu praktycznego wykorzystania ICT przez nauczycieli. Ekspert CEO w programie Szkoła z Klasą 2.0, felietonista, autor licznych publikacji o tematyce edukacyjnej z wykorzystaniem technologii. Twórca aktywnej metody symulacji w internecie - Drama OnLine. Pasjonat nowoczesnych rozwiązań w edukacji, a zwłaszcza wykorzystania urządzeń mobilnych. A aktualnie zaszczepiony wykorzystaniem Rozszerzonej Rzeczywistości w edukacji.

Organizatorzy i patronaty:

Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w Katowicach

zso5
SPNT
arl
Miasto Jastrzebie-Zdroj
Media 3.0
CYBEROAM
ZS6
intel
Super Belfrzy
Głos Nauczycielski
Girls Carrot
GWO
silab
pcss
optimus
uś
educarium

patronaty medialne:

dziennik zachodni
kurier miejski
twoje zagłębie
tvp katowice
nasze miasto

Formularz zgłoszeniowy:

Warsztaty Konferencja

Warsztaty - każdy z uczestników może brać udział w dwóch warsztatach

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

cancel